Hợp tác xã Hà Phong

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Xóm Môn, Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)966379663

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, Sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

Sản phẩm của shop

( 4 sản phẩm. )