Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong

(7 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Số 91 Khu 1 TT Cao Phong, Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)826069688

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, Sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình