Hợp tác xã Tân Lạc Sơn

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Xóm Bào, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)844258999

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, Nông - Lâm - Thuỷ sản