Tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực Công Thương (19-01-2024)

Trong những năm qua, cùng với các thành phần kinh tế khác, kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và ổn định an sinh xã hội ở địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở Công Thương đã tích cực triển khai công tác phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực Công Thương.

Sở Công Thương hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa nông sản của các HTX qua Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (https://hoabinhtrade.gov.vn)

Năm 2023, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hợp tác, HTX hoạt động trong lĩnh vực Công Thương phát triển vững mạnh. Hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng hóa nông sản của các HTX qua Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (https://hoabinhtrade.gov.vn) và qua “Gian hàng
Việt trực tuyến” trên 3 Sàn thương mại điện tử như Tổng công ty Bưu điện Việt
Nam (sàn Postmart.vn); Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (sàn voso.vn);
Công ty cổ phần công nghệ Sen Đỏ - thuộc Tập đoàn FPT (sàn sendo.vn) nhằm
thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các HTX kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, qua đó giúp các HTX có cái nhìn khái quát về phương án đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn; mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở khoa học nhằm gắn sản xuất với ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 94 HTX hoạt động thuộc lĩnh vực Công Thương, trong đó: có 37 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 44 HTX thương mại - dịch vụ, 13 HTX dịch vụ điện năng. Các HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu hoạt động sản xuất cơ khí, gia công cơ khí, chế biến gỗ gia dụng, mỹ nghệ, mây tre đan đã tích cực đầu tư­ đổi mới, liên doanh, liên kết, tìm thị trường tiêu thụ mới. Đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ đã đáp ứng nhu cầu về lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. Các HTX dịch vụ điện năng đã tăng cường công tác quản lý, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ, nhân viên, đầu tư nâng cấp hệ thống điện nên mức độ an toàn cao, giảm hao phí điện năng và thực hiện giá bán điện theo đúng quy định.

Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa công tác phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực Công Thương, Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường công tác thông tin giới thiệu thị trường, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; tiếp cận thị trường trong nước, ngoài nước, tạo điều kiện cho các HTX liên doanh, liên kết chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào những ngành nghề có thế mạnh, có nguồn nguyên liệu tại chỗ, sử dụng lao động tại địa phương, chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, lâm, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng trong nước, thay thế nhập khẩu và phục vụ xuất khẩu, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch.

Quảng cáo