UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (25-10-2023)

Ngày 06/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nhằm mục đích quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 93/NQ-CP, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách lớn đã đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong bối cảnh nước ta đang triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Xác định nội dung công việc, phân công rõ nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm: Cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực thi hiệu quả các FTA; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 và phát triển bền vững; hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, an ninh quốc phòng.

UBND tỉnh giao: Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp và theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm trước ngày 15 tháng 11 tổng hợp kết quả triển khai thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách nhà nước, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này do Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ về hội nhập kinh tế quốc tế. Hằng năm trước ngày 15 tháng 11 báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương để tổng hợp).

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên về Nghị quyết số 93/NQ-CP và các nội dung liên quan tới công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Quảng cáo